Disclaimer

Crowfile is een Individueel Relatie Management platform, onderdeel van Wididi BV (“Wididi”), statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland. De Crowfile spheres (“Crowfile”) worden voor verschillende doelgroepen en deelnemers (“deelnemer”) op verschillende manieren beschikbaar gesteld. Door gebruik te maken van Crowfile verklaart deelnemer zich vulledig akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze gelden voor de Crowfile sphere en alle afgeleide (deel)spheres. 

Inhoud
 • Wididi faciliteert en beheert het Crowfile platform en onderliggende techniek. Inhoud wordt door de deelnemers verzorgd.
 • Wididi is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, compleetheid, accuraatheid en kwaliteit van de inhoud.
 • De deelnemer gaat akkoord met het opslaan van de inhoud op een door Wididi beheerde gegevensdrager.
 • De deelnemer gaat akkoord dat inhoud op verschillende wijze gepresenteerd kan worden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 • De deelnemer heeft ten allen tijde het recht eigen inhoud te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan inhoud aan te maken die ...
            (i) inbreuk maakt op rechten van derden;
            (ii) inbreuk maken op auteursrechten;
            (iii) inbreuk maken op enige vorm van intellectueel eigendom;
            (iv) inbreuk maken op wetgeving of verordening of  
            (v) inbreuk maken op privacy. 
 • Het is niet toegestaan inhoud aan te maken die
            (i) schadelijk is voor derden; 
            (ii) schade toe kan brengen aan gegevens of systemen of 
            (iii) het Crowfile platform of inhoud mogelijkerwijze destabiliseren.
 • Wididi behoudt zich ten allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen inhoud te verwijderen indien deze op enige wijze onwaarheden, onjuistheden of op andere wijze onacceptabele elementen bevat.

Profielen
 • Voor delen van Crowfile is een gebruikersprofiel nodig. Wididi behoudt zich het recht voor profielen te weigeren of corrigeren indien daartoe aanleiding is.
 • Door een profiel aan te maken garandeert de deelnemer ouder te zijn dan zestien jaar of toestemming te hebben van ouder of voogd.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan zonder toestemming profielen aan te maken voor een andere persoon of entiteit.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het afschermen van inhoud voor andere deelnemers. 
 • Wididi is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om profielen te verwijderen.

Intellectueel eigendom
 • De deelnemer erkent dat de sphere elementen bevat die eigendom zijn van derden en worden beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendoms recht.
 • Het is de deelnemer zonder expliciete toestemming van Wididi niet toegestaan inhoud op enige wijze te dupliceren of toe te passen buiten de Crowfile context.

Beschikbaarheid
 • Wididi garandeert niet dat inhoud of diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 • Wididi is niet aansprakelijk voor verlies van inhoud op enigerlei wijze en door welke oorzaak dan ook.

Aansprakelijkheid
 • Wididi en aan haar gelieerde entiteiten, personen of rechtsopvulgers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade of kosten in welke vorm dan ook.
 • Wididi is op geen enkele wijze partij in enige vorm van geschil tussen deelnemers.

Recht
 • Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Privacy
 • Door gebruik te maken van Crowfile verklaart de deelnemer zich akkoord met de privacy policy.

Wijzigingen
 • Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder enige vorm van kennisgeving worden aangepast.
   disclaimer   sitemap   neem contact op   © wididi.com 2010